عوامل برنامه :

کارگردان : جواد دهقان
افق روشن(آموزشگاه کامپیوتر)
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

معرفی کارآفرین مشهدی که اقدام به ایجاد آموزشگاه کامپیوتر و رسانه های مجازی نموده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال