عوامل برنامه :

کارگردان : محمد ولی زاده
افق روشن(تولید سنگ های گرانیتی)
تولید سال 1392   مرکز خراسان شمالی

این برنامه به معرفی کارآفرین برترسال 92 دررشته تولید قالب های شبکه ای در استان وتولید سنگ های گرانیتی صنعتی ومصنوعی دراستان خراسان شمالی وکشور می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال