عوامل برنامه :

کارگردان : محمد ولیزاده
افق روشن (کارآفرین دکتر سعید ساعدی)
تولید سال 1392   مرکز خراسان شمالی

این برنامه به معرفی دکتر سعید ساعدی ومعرفی شرکت صحت شیروان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال