عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
افق روشن (بی بی نرگس)
تولید سال 1392   مرکز سمنان

در این مستند بی بی نرگس پیرزن نودساله از تلاشهای خستگی ناپذیرخود در امرارمعاش و سرپرستی خانواده می گوید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال