عوامل برنامه :

کارگردان : مهناز عالمی
افق روشن (رضا هدایتی)
تولید سال 1392   مرکز زنجان

این برنامه، مستندی از کارآفرینی یکی از جوانان استان زنجان آقای رضا هدایتی در زمینه صنعت است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال