عوامل برنامه :

کارگردان : حسین شاهمیرزایی

گوینده: شهیر عسگری


افق روشن (گیوه دوزی)
تولید سال 1392   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی صنعت دستی گیوه دوزی در سنجان و معرفی عبداله گلی سنجانی از کار آفرینان پیشکسوت گیوه دوزی استان مرکزی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال