عوامل برنامه :

کارگردان : زینب اسمی
افق روشن (آقاي سعادت)
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه مصاحبه با آقاي سعادت صادر كننده نمونه فراوردهاي نفتي و بازيافت روغن هاي كاركرده صنعتي و توليد انواع روغن موتور و روغن هاي صنعتي هاي و ضد يخ و صادرات اين محصول به كشورهاي مختلف می پردازد..

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال