عوامل برنامه :

کارگردان : علی اصغر ذبیحی
افق روشن( تولید لوله سبز)
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

این برنامه به معرفی سه تن از کارآفرینان استان بوشهر در زمینه تولید لوله سبز ، تولید کننده کفش ایمنی کار، تولید کننده تابلو ترانسفورماتور ( با ویژگی خود کفایی و ارزآوری ) می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال