عوامل برنامه :

کارگردان : علی اصغر ذبیحی
افق روشن(آقای بهزادی)
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

این برنامه به معرفی آقای بهزادی در شرکت مهندسی مشاوره جوش لیان راگ در حوزه صنعت نفت و گاز ، صنعت هسته ای و صنایع دریایی، ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه ارزیابی کیفی اتصالات جوشکاری ، همچنین پژوهش و کارهای تحقیقاتی تدوین استاندارد و برگزاری دوره های بین المللی با رویکرد اشتغال و آموزش نیروی جوان و ارزآوری و توان رقابت با شرکت های خارجی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال