عوامل برنامه :

کارگردان : علی اصغر ذبیحی
افق روشن (آقای محمدرضا روستا)
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

معرفی آقای محمدرضا روستا فعال در تولید علم و دارنده هفده ثبت اختراع منجر به امر تولید که هیچگونه نمونه داخلی و خارجی ندارد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال