عوامل برنامه :

کارگردان : مجید اسدی

گوینده: ماجد گودرزی


افق روشن (پوشش های خود تمیز شونده )
تولید سال 1392   مرکز اصفهان

این برنامه در مورد پوشش های خود تمیز شونده تهیه شده است. پوشش های خود تمیزشونده نوعی مواد پوششی بر پایه آب هستند که با استفاده از تکنولوژی های جدید ساخته شده اند. این پوشش ها وقتی بر روی سطوح مختلف قرار می گیرند به راحتی و بدون نیاز به مواد شوینده صنعتی تمیز می شوند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال