عوامل برنامه :

کارگردان : مجید اسدی

گوینده: ماجد گودرزی


افق روشن (مصنوعات فلزی)
تولید سال 1392   مرکز اصفهان

این برنامه در مورد جوان پرتلاش کار آفرین اصفهانی است که به کمک پشتکار و تجربه خودش توانسته است در زمینه تولیدات مصنوعات فلزی ساختمان از قبیل انواع میل گردها و نبشی فعالیت اقتصادی و تعدادی دیگر را هم به کار گمارد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال