عوامل برنامه :

کارگردان : محسن بنیامین
افق روشن(تولید نخ و نایلون)
تولید سال 1392   مرکز گلستان

این برنامه به معرفی شرکت تولید نخ و نایلون ، کارآفرین نمونه استان و صادر کننده نخ و نایلون جهت مصارف کشاورزی و غیره می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال