عوامل برنامه :

کارگردان : محمد ابراهیم سامعی
افق روشن(چاپخانه)
تولید سال 1392   مرکز همدان

در این برنامه به اولین و مجهزترین چاپخانه در غرب کشور پرداخته شده است(چاپخانه پیام رسانه) .این چاپخانه توسط یک کار آفرین ( آقای طاقتی احسن ) راه اندازی شده و توانسته ظرفیت اشتغال در استان و خارج از استان را فراهم کند و در زمینه صادرات نشریات به خارج از کشور نیز موفق عمل کند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال