عوامل برنامه :

کارگردان : مریم امینی

گوینده: کوروش صادقی


افق روشن( نوشابه و آب معدنی)
تولید سال 1392   مرکز ایلام

این برنامه به معرفی آقای فریادیان در بخش شباب از توابع شهرستان چرداول در استان ایلام به عنوان کارآفرین نمونه در تولید نوشابه و آب معدنی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال