عوامل برنامه :

کارگردان : مریم مستوفی
افق روشن(اقای موسی محمدی )
تولید سال 1391   مرکز کرمان

این برنامه به معرفی کار افرین برتر کشوری اقای موسی محمدی که خود از مددجویان کمیته امداد بوده اند می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال