عوامل برنامه :

کارگردان : پروین ساسانی
افق روشن(آشپزی)
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

در اين برنامه به يكي از بانوان كرمانشاهي مي پردازد كه در خصوص آشپزی كارآفرين نمونه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال