عوامل برنامه :

کارگردان : پروین ساسانی
افق روشن (معلولین ورزشکار)
تولید سال 1391   مرکز کرمانشاه

اين برنامه در خصوص يكي از معلولين ورزشكار كرمانشاهي است كه با وجود مشكلات و موانع جسماني به موفقيتهاي كاري و تحصيلي و ورزشي رسيده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال