عوامل برنامه :

کارگردان : پروین ساسانی
افق روشن(آقای رضا موزوني)
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

اين برنامه در خصوص يكي از نويسندگان كرمانشاهي بنام رضا موزوني است كه در زمينه فرهنگي شعار سال فعاليتهاي چشمگيري انجام داده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال