عوامل برنامه :

کارگردان : حمید نارنج پور
افق روشن (خانم پورنگ)
تولید سال 1392   مرکز خوزستان

این برنامه به معرفی خانم پورنگ به عنوان کارآفرین نمونه خوزستانی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال