عوامل برنامه :

کارگردان : رمضان کریمی نیا
افق روشن( تولید کیوی)
تولید سال 1392   مرکز مازندران

این برنامه به معرفی یکی از گونه های جدید کیوی که درآمد زایی و ارکیوی)ز آوری بالایی دارد وگفتگو با کشاورز ی که توانست این اصلاح نژاد را انجام دهد می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال