عوامل برنامه :

کارگردان : رمضان کریمی نیا
افق روشن(مشاغل خانگی)
تولید سال 1392   مرکز مازندران

این برنامه به معرفی یکی کارآفرین مشاغل خانگی می پردازد که توانست با تلاش خود در بخش آشپزی 7 نفر را مشغول کار نمایید و محصولات خود را به کشورهای دیگر ارسال نمایید . گفتگو با همسر کارآفرین وکارگران مشغول در این عرصه و نظرات کارشناس در خصوص مشاغل خانگی از دیگر بخشهای این برنامه است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال