عوامل برنامه :

کارگردان : الهام صادقیان

گوینده: حسین عاشور


افق روشن (خانم چنبری )
تولید سال 1393   مرکز سمنان

خانم چنبری از پزشکان حاذق شهرستان دامغان است که در کنار طبابت ،منطقه اي دور افتاده به نام پشيمان دشت راآباد کرده و در حوزه هاي مختلف اقتصادي چون کشاورزی،دامداری،پرورش ماهی و صنعت فعاليت مي نمايد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال