عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
افق روشن (گیوه بافی)
تولید سال 1393   مرکز سمنان

این مستند به حرفه گیوه بافی پرداخته و قابلیت یادگیری سریع و منبع درآمد مناسب جهت افراد مشتاق بیان شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال