عوامل برنامه :

کارگردان : حسین شاهمیرزایی
افق روشن(شرکت زرین خوشه)
تولید سال 1393   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی یکی از شرکت های تولیدی(شرکت زرین خوشه) در شهر اراک می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال