عوامل برنامه :

کارگردان : حسین شاهمیرزایی
افق روشن(شرکت لجور)
تولید سال 1393   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی شرکت لجور به عنوان یکی از مراکز تولید صنعتی استان که نقش موثری در کارآفرینی داشته، می پردازد و در گزارشی مستند با ابعاد مختلف تولیدات و روند شکل گیری شرکت آشنا می شویم

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال