عوامل برنامه :

کارگردان : مجید اسدی

گوینده: ماجد گودرزی


افق روشن ذ(تولید آجر)
تولید سال 1393   مرکز چهار محال و بختیاری

برنامه افق روشن با موضوع تولید آجر با استفاده از ماسه های بادی و به روش بدون نیاز به پخت تهیه شده است. در این برنامه تولید کننده هایی معرفی می شود که به روش جدید و با استفاده از ماسه های بادی که برای محیط زیست مضر هستند آجر تولید می کنند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال