عوامل برنامه :

کارگردان : طیبه میرزا سلطانی
افق روشن (سس مایونز)
تولید سال 1393   مرکز قزوین

به شرکت سس مایونز رفتیم که مدیر آن شرکت ، به عنوان کارآفرین برتر استان معرفی شده بودند و گفتگویی را با ایشان داشتیم وتلاش همکاران این کارخانه که دلیل اصلی موفقیت آن است را ستوده و ایشان را معرفی کردیم .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال