عوامل برنامه :

کارگردان : پروین ساسانی
افق روشن (طراحی روی شیشه)
تولید سال 1393   مرکز کرمانشاه

اين برنامه در خصوص يكي از صنايع دستي در استان كرمانشاه با عنوان طراحي روي شيشه است. اين برنامه در خصوص يكي از هنرمندان است كه به اين هنر پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال