عوامل برنامه :


کرامت
تولید سال 1395   مرکز تهران

در این برنامه به قیام خونین پانزده خرداد پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر

سایر نمایش های سیاسی