عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


عملیات مرصاد
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت سالگرد عملیات مرصاد جهت تبیین این روز با استفاده از متن و مستند گزارشی تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال