عوامل برنامه :

کارگردان : فرجام شهابی

گوینده: بتول اریایی


برگی از تقویم
تولید سال 1395   مرکز کرمان

این برنامه در خصوص عملیات مرصاد می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال