عوامل برنامه :

کارگردان : مسعود نوری فیروزی
اقتصادی پویا
تولید سال 1394   مرکز بوشهر

این برنامه در خصوص اقتصاد پویا می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال