عوامل برنامه :

کارگردان : زینب اسمی

گوینده: مریم تقی پور


یک قطره زندگی
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه در خصوص اهداء خون می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال