عوامل برنامه :

کارگردان : علی محمدی
قطره های زندگی
تولید سال 1395   مرکز کردستان

این برنامه ویژه روز اهداء خون می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال