عوامل برنامه :

کارگردان : مریم قاسمی

گوینده: فاطمه بابایی


دامون
تولید سال 1395   مرکز البرز

این برنامه به مناسبت روز کارآفرینی در صدای مرکز البرز تولید شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال