عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


رسالت انسانی
تولید سال 1395   مرکز همدان

به مناسبت روز خبرنگار شهادت شهید صارمی ویژه برنامه ای با استفاده از متن ،سرود ، نمایش وگزارش درباره خبر و خبرنگار تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال