عوامل برنامه :

کارگردان : محبوبه ابراهیم زاده

گوینده: محبوبه ابراهیم زاده


خورشید خراسان
تولید سال 1395   مرکز فارس

این برنامه به زندگینامه و سیره وصفات و احادیث امام رضا (ع) می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال