عوامل برنامه :

کارگردان : مریم قلیزاده

گوینده: داریوش رضوان


صنایع کوچک
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه در مورد 21مرداد روز صنایع کوچک می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال