عوامل برنامه :

کارگردان : علی محمدی
اراده آهنین
تولید سال 1395   مرکز کردستان

با توجه به اهمیت صنایع کوچک و بنگاه های کوچک زود بازده در این برنامه ضمن معرفی یکی از کارگاههای تولیدی توضیحاتی درمورد اهمیت و جایگاه این کارگاهها با حضور کارشناس در برنامه ارائه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال