عوامل برنامه :

کارگردان : حمیدرضا کاشی

گوینده: محمدرضا خطیبی


آئینه های بی غبار
تولید سال 1395   مرکز سمنان

این برنامه به مناسبت روز خبرنگار تهیه شده است..

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال