عوامل برنامه :

کارگردان : شهرزاد مظفری

گوینده: شهرزاد مظفری


کودکان تشنه اند
تولید سال 1395   مرکز لرستان

این برنامه ویژه هفته کودک که با توجه به این که شعار جهانی امسال کودک ،کودکان تشنه اند می باشد پرداخته شده است و همچنین با توجه به همزمانی ان با محرم حضور مهمانان کودک در برنامه به این روزه ها نیز پرداخته شده است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال