عوامل برنامه :

کارگردان : محمد رهبری نژاد
اقلیم غذا زندگی
تولید سال 1395   مرکز لرستان

این برنامه به مناست روز جهانی غذا در مورد تغییرات اقلیمی و شعار روز جهانی غذا می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال