عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


روز مبارزه با استکبار جهانی
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت روزجهانی مبارزه با استکبار جهانی (13/8/95) تهیه شده است. در این برنامه با استفاده از آیتم هایی مثل گفتار مجری، گزارش و سرود به تبیین و اهمییت این روز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال