عوامل برنامه :

کارگردان : مصطفی افتخاری

گوینده: حامد جودی


نوای وحدت
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این ویژه برنامه به هفته وحدت پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال