عوامل برنامه :

کارگردان : خدیجه آبزن
آوای وحدت
تولید سال 1395   مرکز بوشهر

این ویژه برنامه به هفته وحدت پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال