عوامل برنامه :

کارگردان : مریم قلیزاده
شوق زندگی
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این ویژه برنامه به روز جهانی معلولین پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال