عوامل برنامه :

کارگردان : بهراد مرادپور

گوینده: ویدا فرزانه


فروغ هدایت
تولید سال 1395   مرکز اردبیل

این ویژه برنامه به شهادت امام حسن عسگری(ع) پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال