عوامل برنامه :

کارگردان : محبوبه ابراهیم زاده

گوینده: محبوبه ابراهیم اده


خورشید سامرا
تولید سال 1395   مرکز فارس

این ویژه برنامه به زندگینامه-شرایط سیاسی دوران امام-سیره امام-و احادیث در خصوص امام حسن عسگری (ع) پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال