عوامل برنامه :

کارگردان : علی رحمانی
عمارت مرگ
تولید سال 1395   مرکز کردستان

این نمایش در خصوص روستایی می باشد که در سالهای قبل از انقلاب خانی درآنجا حاکم می باشد وبر روستائیان امرونهی می نماید.پس از رخدادن یک سری ماجراها در زندگی مردم آن روستا سرانجام انقلاب اسلامی پیروز می شود و مردم از زیر یوغ این مرد رهایی می یابند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال